За нас

Обща информация

Сметка за дарения за Фонд „Добродетел”


Фондация „Атанас Буров”

 

I-BAN                   BG 47 BPBI 7942 10 23185601,

BIC                       BPBIBGSF

При                       Юробанк България

Фонд „Добродетел”  е създаден с решение на Общо събрание на настоятелите от 2 октомври 2008 г.


Цел

Да подпомага студенти, обучаващи се в икономическите университети в България и ученици от професионалните гимназии по икономика в страната на които двамата или единият от родителите са  починали.


Как се финансира и работи фондът?

Фондът се формира от целеви дарения от физически и юридически лица; благотворителни целеви кампании и лихви от депозити. Сумите които той разпределя между кандидатите зависят от набраните средства за всяка година.


Фонд „Добродетел” се управлява от Управителен съвет, състоящ се от трима настоятели, утвърдени от Управителния съвет на фондацията. За своята работа Управителният съвет се отчита най-малко веднъж годишно пред Управителния съвет на фондация „Атанас Буров”, изготвяйки доклад за своята работа. Решението за отпускане на финансова помощ от фонд „Добродетел” се взема от членовете на неговия Управителен съвет с обикновено мнозинство.


Кой има право на такава помощ?

Право да кандидатстват за финансова помощ от Фонд „Добродетел” имат студенти и ученици, които са:

а/ български граждани;

б/ с един или двама починали родители;

в/ следват или учат редовна форма на обучение по икономически специалности;

г/ имат успех от цялото следване или учене най-малко много добър 4.50.


Размер на предоставяната помощ

Размерът на отпусканата финансова помощ се конкретизира всяка година с решение на Управителния съвет на фонда, в зависимост от размера на набраните по сметката на фонда средства. Отпусканата финансова помощ може да покрива семестриални или годишни такси за обучение в държавни университети и професионални гимназии в страната или да осигурява средства за издръжка, закупуване на учебници и помагала, карти за градски и междуградски транспорт, облекло. Финансова помощ на един кандидат се отпуска до 2 пъти за целия период на учене или следване.


Как се кандидатства?

Кандидатите за финансова помощ от Фонд „Добродетел” могат да кандидатстват

а/ по предложение на академични ръководства и служби, студентски съвети, училищни ръководства по тяхно предложение;

б/ пряко, със заявление до Управителния съвет на Фонд „Добродетел”.


Срокове за кандидатстване

Срокът за подаване на заявления или предложения за получаване на финансова помощ е целогодишен. Няма конкретни срокове за изпращане на искания за финансова помощ..


Какви документи се представят ?

Документите за кандидатстване за финансова помощ са:

а/ Заявление на желанието за получаване на финансова помощ, по образец утвърден от Управителния съвет на фонд „Добродетел”, публикуван на уеб страницата на фондация „Атанас Буров”;

б/ Уверение или справка от съответното висше или средно учебно заведение за средния успех;

в/ Документи, удостоверяващи семейното състояние на кандидатите (акт за смърт, удостоверение за наследници, акт за раждане).

г/ Документи, удостоверяващи средния месечен доход на член от семейството.


Документите се изпращат в оригинал по пощата на адреса на Фондация „Атанас Буров”, Фонд „Добродетел”,бул. „Дондуков” 4- 6, Пощенска банка,  София 1000.

Изпращане на документи по електронна поща не се  допуска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров