За нас

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"

 

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
за академичната 2021/ 2022г.


Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

 До 30 ноември 2021 г. кандидатите представят: 

1. Информационна карта може да бъде изтеглена от тук 

Balabanov (4).doc

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021/ 2022г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

3. Есе на тема ""Кои фактори  ускориха глобалната инфлация. Временно ли е влиянието им, какви са очакваните последици за световната икономикав размер до 5 страници (1800 знака на страница). 

Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.
Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите –  30 ноември 2021 г.

Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода- 10 точки.


Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2021
За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg; fnburov@gmail.com

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2021 © Фондация Атанас Буров