За нас

Образец на заявление

заявление.docx

 

До

Управителния съвет

на фонд „Добродетел”


З А Я В Л Е Н И Е

 

от  ..................................................................................................

                               име, презиме, фамилия


ЕГН ...................................................................


Адрес ...........................................................................................................................

                Постоянен адрес – населено място, община, пощенски код, улица, №, жк, блок, вход, апартамент


Телефон за контакт: ..................................; мобилен .................................................


Електронна поща: ..............................................................

 

Уважаеми господа,

Моля да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ от Фонд „Добродетел”.

Декларирам, че отговарям на следните условия за отпускане на финансова помощ:


1.Аз съм български гражданин/ка.
2.С починал един родител/ починали двама родители (зачеркнете ненужното)
3.Следвам / уча редовна форма
◦в университет ...................................................
◦в професионална гимназия ..........................................
      (посочете пълното наименование на учебното заведение и населеното място)

•по специалност ...............................................
      (посочете пълното наименование на специалността)

•курс/ клас ..............................Факултетен номер (само за студенти).................

4.Имам успех от цялото следване/учене .........................................
      (посочете средния успех от всички курсове/класове)

5.Средномесечен доход на член от семейството в размер на ................лв.


Прилагам:

1.Уверение с посочен среден успех от цялото следване или  академична справка (за студенти)
2.Служебна бележка от гимназията (за ученици)
3.Документ, удостоверяващ семейното ми състояние.
4.Документ, удостоверяващ средномесечен доход на член от семейството.


Подпис: ...................................                                 Дата: ..........................................................

 

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров